Eczacı Ne İş yapar

Eczacı Ne İş yapar

Eczane ve eczacıların sadece ilaç sattığını düşünürüz.Aslında eczacılık eğitimi alıp ,eczane açan kişilerin gerçekte neler yaptığını sizler için inceledik.

Eczane ve eczacıların sadece ilaç sattığını düşünürüz.Aslında eczacılık eğitimi alıp ,eczane açan kişilerin gerçekte neler yaptığını www.doktorsigortasi.com olarak  sizler için inceledik.

 

1. ECZACI Sağlık Karnesinin ait olduğu kurumla eczanenin anlaşması olup olmadığının kontrolünü yapıyor.

2. ECZACI Sağlık Karnesinde yazılı olan karne sahibi ismiyle reçetede yazılı olan ismin aynı olup olmadığının kontrolünü yapıyor.

3. ECZACI Sevk kâğıdındaki hasta adıyla karnedeki hasta adının aynı olup olmadığının kontrolünü yapıyor,

4. ECZACI Sevk kağıdında tarihin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

5. ECZACI Sevk kağıdında protokol no. sunun doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

6. ECZACI Sevk kağıdında teşhisin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

7. Sevk kağıdında doktor imza ve kaşesinin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

8. ECZACI Sevk kâğıdında kurum çıkış kayıt bilgilerinin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

9. ECZACI Reçetede tarihin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

10. ECZACI Reçetede protokol no.sunun doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

11. ECZACI Reçetede teşhisin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

12. ECZACI Reçetede ilaçların adının doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

13. ECZACI Reçetede ilaçların kutu miktarının doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

14. ECZACI Reçetede yazılı ilaçların reçete teşhisiyle uyumlu olup olmadığının kontrolünü yapıyor,

15. ECZACI Reçetede doktor tarafından yapılmış düzeltmelerde doktor kaşe ve imzasının olup olmadığının kontrolünü yapıyor,

16. ECZACI Eşdeğer ilaç verilmişse reçete arkasına verilen eşdeğer ilacın onayının yapıyor,

17. ECZACI İlacı alan kişiden reçetenin arka yüzüne kaç kutu kaç adet ilaç aldığının yazılarak isim ve imzasının alıyor

18. ECZACI İlacı alan kişiden reçete arkasına tel.no.su ve/veya adresinin alıyor,

19. ECZACI SSK'lı hastalardan ilaç farkı ödemeleri durumunda reçete arkasına kabili rücü kaşesi basılarak isim ve imzasının alıyor,

20. ECZACI Reçete arkasına eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından imza atılıp işlem yapılan tarihin atıyor.

21. ECZACI Reçetede yer alan ilaçların uzman doktor yazması gerekip gerekmediğinin ve ilgili uzman tarafından yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapıyor,

22. ECZACI Kolesterol ilaçları için LDL ve trigliserit düzeylerinin aranan ölçülerde olup olmadığını kontrolünü yapıyor,

23. ECZACI Mide ilaçlarında bir aylık tedavi dozunun verilebilmesi için bir aylık tedavi ibaresinin ve gerekli teşhisin yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapıyor,

24. ECZACI Klopidrogel etken maddeli ilacın raporunun başlangıç tarihi olarak stent takılış tarihinin işlenmesine dikkat ediyor,

25. ECZACI Osteoporoz ilaçlarında kemik ölçüm sonuçlarının aranan değerlerde olup olmadığının kontrolünü yapıyor,

26. ECZACI Rapor fotokopilerinin aslı gibidir onayının olup olmadığının kontrolünü yapıyor,

27. ECZACI Raporlarda yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolünü yapıyor,

28. ECZACI Reçetenin provizyon sistemine doğru bir şekilde kaydının yapılmasını sağlıyor,

29. ECZACI Provizyon siteminden alınan çıktının reçete arkasına ilave ediyor

30. ECZACI İlaç fiyat küpürlerinin düzgün bir şekilde kesiyor,

31. ECZACI Kesilen ilaç fiyat küpürlerinin kurumların istediği düzende reçete arkasına ilave ediyor,

32. ECZACI Sistemden onayı alınan ilaçların üzerine kullanış şekillerinin yazılması ve hastaya tarif ediyor,

33. ECZACI İşlemi biten karne ve ilaçların hastaya teslim edilmesiyle de ilgilenmek zorunda

34. ECZACI Hastadan alınan ya da kurumdan daha sonra alınacak hasta katılım payının tahsili ve yazarkasa fişinin kesilmesinitakip etmek zorunda,

35. ECZACI Reçetede yazılı olan ilaçlarda fark çıkması durumunda bu farkın neden çıktığının hastaya izahı, bu farkın tahsili ve yazarkasa fişini kesiyor

 

36. ECZACI SSK reçetelerinde muayene ücreti olarak belirlenmiş paranın hastadan istenmesi, Bu istenen paranın neden istendiğinin hastaya detaylı anlatımı,Bu paraya neden fiş kesmediğimizin ayrıca ayrıntılı izahı, ve en sonunda bu paranın tahsilatını yapabiliyorsa YAPIYOR YAPAMIYORSA CEBİNDEN VERİYOR..

 

37. ECZACI Eşdeğer ilaç almayı kabul etmeyen hastaya fark ödemesi gerektiğini söylemek ve tahsil etmekle uğraşıyor.

38. ECZACI Eşdeğer ilacı piyasada bulunmadığı halde neden aldığı ilaç için fark ödemesi gerektiğini hastaya izah etmekle vakit geçirmek zorunda kalıyor.

39. ECZACI Reçetede yazılı olan ilacın eczanede bulunmaması durumunda bu ilacın en seri şekilde temini ve hastaya ulaştırılmasını mutlaka sağlıyor,

40. ECZACI Reçetede yer alan majistral ilacın hazırlanması ve hastaya sunumu yapıyor,

41. ECZACI Soğukta muhafaza edilmesi gereken ilaçları soğuk zincire uygun şekilde teslim ediyor,

42. ECZACI Kan ürünü reçetelerini mevzuatı çerçevesinde karşılayıp ilacı teslim etmekle uğraşıyor,

43. ECZACI Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları bu reçeteler karşılığında vermekle uğrasıyor.

44. ECZACI Kırmızı ve yeşil reçeteleri reçete kayıt defterine, uyuşturucu ve psikotrop defterlerine kayıt edip gerekli bilgileri dolduruyor,

45. ECZACI Kırmızı ve yeşil reçetelere eczane kaşesi basıp imzalamak zorunda, gerekli bilgileri dolduruyor

46. ECZACI Hastaya verilen ve işlemleri tamamlanan reçeteleri kurumuna göre ayrı ayrı tasnif etmekle de uğraşmak zorunda,

47. ECZACI Fatura kesmeden önce hazırlanan reçetelerin ve listelerin herhangi bir eksikliğinin olup olmadığını tekrar tekrar kontrol etmek zorunda .

48. ECZACI Kurumların fatura döneminde her kurumun ayrı ayrı döküm listelerini çıkarıp faturalarını kesmek zorunda,

49. ECZACI Kurumların istediği düzene göre reçeteleri zarflayıp/kolileyip teslim etmek zorunda

50. ECZACI Kan ürünü reçeteleri ile Kırmızı ve yeşil reçetelerin listelerini hazırlayıp her ay İl sağlık müdürlüğüne teslimini sağlamak zorunda,

51. ECZACI Sürekli kullandığı ilaç doktor tarafından yazılmadığı için sinirlenmiş bir şekilde eczaneye gelen hastanın sinirlerini yatıştırmak zorunda ,

52. ECZACI Doktor tarafından yazılarak aldığı ve kullandığı ilacın neden iyi gelmediğini soran hastaya makul ve mantıklı bir açıklama yapmak zorunda,

53. ECZACI Doktor tarafından reçeteye yazılan ilaçların neden geri ödeme kapsamında yer almadığını izah etmek zorunda,

54. ECZACI Provizyon sistemine Ek2-c listesindeki ilaçları giriş yapılırken raporda aranan şartların hepsini tek tek kontrol etmek zorunda, tedavi şeması girmek zorunda,

55. ECZACI SSK reçetelerinde reçete arkasına ilacı alanın T.C. kimlik numarasını yazmak zorunda,

56. ECZACI SSK reçetelerine Sigorta sicil ya da tahsis numarasının yazılmasıyla boğuşuyor,

57. ECZACI İlaçların son kullanma tarihini kontrol etmek zorunda,

58. ECZACI Hazırlanarak kullanılması gereken ilaçların hazırlanış şeklini tarif etmek ya da hastaya hazırlayıp vermekla uğraşıyor,

59. ECZACI İlgili birime ulaşmayan kaybolan evrakı arayıp bul(ama)makla uğraşıp depresan ialç kullanmak zorunda kalıyor,

60. ECZACI İlgili saymanlığa ya da Mal müdürlüğüne ulaşan evrakların Hasta katılım paylarının hesaba yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek zorunda,

61. ECZACI Aynı saymanlık ya da Mal Müdürlüğünden yapılan ödemelerden hangisinin hangi kuruma veya faturaya ait olduğunu bul(ama)mak zorunda,

62. ECZACI İade reçetelerin eksikliklerini tamamlayıp ilgili kuruma teslim etme k zorunda, ödenmesi için teslim edilen evrakın yeniden sıraya girmesine razı olmak ve beklemek zorunda,

63. ECZACI Ödeneği olmayan kurumlara ait fatura bedellerinin finansı için banka kredisi kullanarak depolara olan borçları ödemek zorunda,

64. ECZACI Ödenek yokluğundan ödemeleri aylarca gecikmiş olsa da Saymanlıklardan fatura bedellerini eksiksiz alabilmek için o güne kadar olan vergilerin tamamını zamanında ödemiş olmak zorunda,

65. ECZACI Son kullanma süresi dolan ilaçların imhası ve mali kaydının düşülmesi için gerekli olan Sağlık Md.lüğü ve Maliye'ye başvuruları yapıp bu ilaçların imhasını ve stoktan düşümünü sağlamak zorunda,

66. ECZACI Eczanede oluşan tıbbi atıkları ayrı olarak muhafaza edip bunları tıbbi atık toplama aracına teslim etmek zorunda,

67. ECZACI Bazı ilaçları Kurum iskontolu almadığı halde kurum iskontolu olarak fatura etmek ve bundan dolayı bu tip ilaçları zararına vermek ve bu zararı finanse etmek zorunda,

68. ECZACI Provizyon sistemine göre elindeki ilacı bitmemiş gözüken; ilacını düşürmüş ya da kaybetmiş olan hastaların ilaçlarını neden alamadıklarını izah etmek zorunda, mağduriyetin giderilmesi için kuruma nasıl başvuracaklarına dair yol göstermek zorunda

69. ECZACI Özel kullanım şekli olan ilaçları (ör: astım ilaçları) nasıl kullanacaklarını hastalara uygulamalı olarak tarif etmek zorunda,

70. ECZACI Özel şartları olan bazı ilaçları kullanırken dikkat edilmesi ya da yapılması gerekenleri izah etmek zorunda, o tip ilaçlarla beraber alınması ya da alınmaması gereken gıdaları belirtmek zorunda,

71. ECZACI Sürekli hastalarımızın kronik hastalıklarını da çok iyi bildiğimizden herhangi bir başka rahatsızlıktan dolayı doktora gitmeleri durumunda verilen ilaçların kronik hastalıklarına uygun ilaçlar olup olmadığına dikkat etmek zorunda,

72. ECZACI Reçetede yazılı olan ilaçların ve kullanım dozlarının hastaya (yaş,cinsiyet vb.) uygun olup olmadığını kontrol etmek zorunda,

73. ECZACI Reçetede yazılı olan ilaçların birbiriyle etkileşimlerinin olup olmadığını kontrol etmek zorunda,

74. ECZACI Provizyon sistemlerinin çalışmadığı ve hastaların ilaçlarını alamadıkları durumlarda hastalara bu durumu izah etmek zorunda

Facebook'ta paylaş Twitter'ta paylaş
Bu yazı 20 Nisan 2010, 18:04'de eklendi.

YORUMLAR Yorum yapın

  • Dilek Çelik (23 Eylül 2010, 13:54)

    Okurken yoruldum ...