Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının Avukat sıfatıyla verdiği mesleki hizmetlerden dolayı avukata karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı avukatı, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesinde belirtilen teminat limitine kadar koruma altına alır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının Avukat sıfatıyla verdiği mesleki hizmetlerden dolayı avukata karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı avukatı, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesinde belirtilen teminat limitine kadar koruma altına alır.
AVUKAT MESLEKİ  SORUMLULUK SİGORTASI
ÖZEL ŞARTLAR
MUAFIYET:
BU SIGORTAYA UYGULANACAK OLAN MUAFIYET TUTARI HER BIR TAZMINAT TALEBI IÇIN 1.000 TL'DIR.
1- Teminat Kapsamı
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının 'Avukat' sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetler dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Maddesi (b) bendi hükümlerine göre sigorta eder.
Bir tazminat talebinin bu poliçe kapsamında Sigortacı tarafından  karşılanabilmesi için;
a) Sigortalının sorumluluğuna yol açan mesleki hizmetin (işlem veya kaçınmanın):
Geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce veya poliçede belirlenen sigorta süresi içinde gerçekleşmesi;
b) Bu hizmet sonucu oluşan zararla ilgili tazminat talebinin:
Sigortalıya poliçe süresi içinde (veya varsa uzatılmış bildirim süresi içinde) bildirilmiş olması gerekmektedir.
Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece sigortacının bu sigorta kapsamında hiçbir ödeme yükümlüğü doğmayacaktır.
Uzatılmış Bildirim Süresi
Sigortalının prim borcunu ödememesi veya poliçeye ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halleri hariç olmak üzere, Sigortacının bu poliçeyi feshetmesi ya da yenilememesi veya Sigortalının mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali/yenilenmemesi, durumunda 2 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahil olacaktır.
Uzatılmış bildirim süresi yalnızca talep bildirimi için geçerli olup bu süre zarfında verilen mesleki hizmetler teminat kapsamına dahil değildir.
Uzatılmış bildirim süresi sadece yukarıda yazılı koşullar ile geçerli olacak, Sigortalının kendi iradesi ile poliçeyi yenilememesi durumunda uygulanmayacaktır.
Her olayda Sigortalı ilgili Genel Şartlar ve mevzuat çerçevesinde söz konusu tazminat talebinden haberdar olur olmaz beş gün içinde Sigortacıya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.
Geriye dönüş tarihinden önce verilmiş olan mesleki hizmetlerden (işlem veya kaçınmalardan) dolayı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahil değildir. Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 5 yıl öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise ilk düzenlenen poliçenin geriye dönüş tarihi olacaktır.
Bu sigorta, Sigortalının kendisini istihdam eden kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu etmesi durumunda da belirtilen koşullar çerçevesinde Sigortalıyı korur.
Mesleki sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri teminat kapsamındadır.
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine, herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek sorumluluklar teminat kapsamındadır.
Sigortalı avukata, yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekaletname veya yetki belgesi ile tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlemlerden / kaçınmalardan dolayı düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.
Bu sigorta ile, Sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız ya da aşırı tazminat taleplerine karşı Sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması teminat kapsamındadır. Herhangi bir tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan avukatlık ücreti ile diğer savunma masraf ve harcamaları avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere teminat limitine dahildir.
Poliçe kapsamında ödenecek tüm tazminatlarla ilgili olarak Sigortacının yasal rücu hakları saklıdır.
2- Teminat Limiti
Sigortacının, bir sigorta dönemi içerisinde Sigortacıya karşı yapılmış bütün tazminat talepleri (manevi tazminat talepleri dahil) ve bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya masrafların tamamı bakımından bu poliçe kapsamındaki toplam sorumluluğu, poliçede yazılı teminat limitini aşmayacaktır.
Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecektir.''
a) Tek bir kusurlu işlem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri, aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu işlemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir işlem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.
b) Aynı zarara yol açan birden fazla işlem veya kaçınma.
Poliçede belirtilen teminat limiti yıldan yıla veya poliçe süresinden poliçe süresine birbirine eklenmeyecektir. Bir hasar durumunda sadece talebin bildirildiği tarihte geçerli olan teminat limiti, bu limit tükenmemiş olduğu oranda, geçerli olacaktır.
3- Muafiyet
Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.
Sigortalı tarafından karşılanması gerektiği sonradan belirlenen bir harcamanın daha önce Sigortacı tarafından yapılmış olması durumunda söz konusu masraf tutarı Sigortalıdan tahsil edilecektir.
4- İstisnalar
a) Aşağıda yazılı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği tazminat talepleri;
- Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler
- Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler
- Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen şirket ve diğer tüzel kişilikler
- Sigortalı tarafından istihdam edilenler
b) Sigortalının bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyım yahut tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar;   
c) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet;
d) Mali hususlara, taşınmazlara veya ticari konulara ilişkin olarak, bir ücret karşılığında olsun olmasın, yapılan ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilebilecek her türlü girişim veya tavsiye. Bu istisna maddesi, tazminat talebinin vergiyle ilgili konularda verilen hatalı tavsiyelerden kaynaklandığı durumlarda uygulanmayacaktır.
e) Herhangi bir yatırımın maliyet hesabıyla ilgili tazminat talepleri;
f) Defter tutma, muhasebe işlemleri ya da mali transferlerle ilgili kusurlu eylem ve kaçınmalar veya çalışanlarının zimmete para geçirmesi sonucunda Sigortalının yükümlülüklerini ihmal etmesi;
g) İftira ya da karalama;
h) Sigorta yaptırma veya sigorta teminatını yürürlükte tutmaya ilişkin olarak Sigortalının kusurlu eylem veya kaçınmaları;
i) Sigortalının faaliyetlerini yürüttüğü sırada sunulan mesleki hizmetlerden kaynaklanmadan üçüncü kişilere verilebilecek her türlü bedeni zararlar ile mal / eşya zararı ve bunlardan kaynaklanan netice zararları (3.kişilere karşı sorumluluk poliçesi kapsamında değerlendirilecek tazminat talepleri);
j) Gerçek zarar tutarını aşan tazminat tutarları, para cezaları, cezalandırıcı veya örnek teşkil edici tazminatlar;
k) Herhangi bir kazancın kaynağının açıklanmaması veya sigortalının
lll. Kişi hesaplarını kendi hesabı ile ortak hesapta değerlendirilmesi veya ödeme aczine düşülmesi veya prim, tazminat, vergi, fon ile ilgili herhangi bir ödemenin veya tahsilatın yapılmasından kaynaklanan hasarlar;
l) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:
i-  Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, düşmanlıklar ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın ve/veya iç savaş
ii- Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri ya da zor güç kullanımı
iii-Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri.Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir.Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya ait olacaktır.
5- Sigortalının Yükümlülükleri
a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacaktır.
b) Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz aksi durumların tespiti sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz.
Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.
Sigortacının tek taraflı takdir hakkını kullanarak bu poliçe konusunu oluşturan bir tazminat talebi ile ilgili olarak talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemeyi tercih etmesi durumunda;
1-Talep edilen meblağ poliçede yazılı sigorta limitinden daha az ise, mahkeme kararı ile hükmolunan tutar poliçede yazılı limiti aşsa dahi, sigortacı bu tutarın tamamından sorumlu olacaktır;
2-Talep edilen meblağ poliçede yazılı sigorta limitinden fazla ise, sigortacı, mahkeme kararı ile hükmolunan tutara poliçe limitinin ilk talep edilen meblağa olan oranı kadar katılacaktır.
6- Başka Sigortalar
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.
FERDİ KAZA SİGORTASI
Teminat Limitleri:
Ölüm ve Sürekli Sakatlık : 50.000 TL
Tedavi Masrafları        :  5.000 TL
Ferdi Kaza Deprem Teminatı Klozu
Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarının 6.maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde, deprem sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçede belirtilen teminat kapsamı çerçevesinde teminata dahildir.
İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hükümleri yanı sıra bu poliçede aşağıdaki özel şartlar uygulanır:
1- Genel şartların ilgili hükmü hilafına kaza sonucu sigortalının kaza yerinden bir sağlık kuruluşuna nakli ile doktorlar tarafından gerekli görülmesi ve rapor yazılması halinde bir sağlık kuruluşundan diğer sağlık kuruluşuna nakli için yapılacak nakil masrafları da diğer tedavi masrafları ile birlikte limit dahilinde ödenecektir.
2- Genel şartların ilgili hükmü hilafına kaza sonucu sigortalının tabii veya suni sabit dişlerinde meydana gelen hasarlar sonucu yapılacak masraflar da diğer tedavi masrafları ile birlikte limit dahilinde ödenecektir.
3- Kaza sonucu meydana gelebilecek uzuv kayıpları sonrasında kullanılması gerekebilecek protez masrafları da tedavi masrafları  ile birlikte limit dahilinde ödenecektir.

MERKA SİGORTA - MERKEZ
İstasyon Cad. Gür İş Hanı K:3 No:76 Bakırköy - İstanbul
0212 570 13 83 - 0212 571 36 91
Merih Zengin

Facebook'ta paylaş Twitter'ta paylaş
Bu yazı 03 Mart 2015, 11:49'de eklendi.

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.