Avrupa'da büyük olay Türkiye'de rutin

Avrupa'da büyük olay Türkiye'de rutin

Türkiye'de 70 milyon diş hastası bulunduğunu belirten uzmanlar, "Öğrenciler okulu bitirene kadar, Avrupa'da 5 yıl çalışan hekimin deneyimini elde ediyor" dedi.

Tür­ki­ye­'de diş he­kim­li­ği oku­yan bir öğ­ren­ci­nin 3. sı­nıf­tan iti­ba­ren diş çek­me­ye baş­la­dı­ğı ve oku­lu bi­ti­re­ne ka­dar Av­ru­pa­'da 5 yıl ça­lı­şan he­ki­min de­ne­yi­mi­ni edin­di­ği be­lir­til­di. Hos­pi­ta­dent Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Sel­çuk Öz­bö­lük, 76 mil­yon nü­fus­lu Tür­ki­ye­'de 70 mil­yon diş has­ta­sı bu­lun­du­ğunu söy­le­di.

Av­ru­pa­'da­ki fa­kül­te­ler­de oku­yan öğ­ren­ci­ler için diş çek­me­nin bü­yük bir va­ka ola­rak ka­bul edil­di­ği­ne de­ği­nen Öz­bö­lük, "Çün­kü has­ta ba­kım­lı­dır, ağız kül­tü­rü­nü al­mış­tır. Tür­ki­ye­'de 70 mil­yon has­ta var. O ka­dar sa­yı­da­ki has­ta dok­to­run kli­nik de­ne­yi­mi ka­zan­dır­ma­sı­nı faz­la­sıy­la kar­şı­lı­yor. Ar­tık diş çek­mek bi­zim için va­ka de­ğil ru­tin­di­r" de­di.

2 AY­LIK İŞİ 5 GÜN­DE YA­PI­YO­RUZ

Av­ru­pa­'da bir diş te­da­vi­si­nin or­ta­la­ma 2 ay sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Öz­bö­lük, "Biz ay­nı di­şi 5 gün­de te­da­vi edi­yo­ruz. Üstelik Av­ru­pa­'nın 3'te bir fi­ya­tı­na yapıyoruz" dedi.

Facebook'ta paylaş Twitter'ta paylaş
Bu yazı 30 Ekim 2013, 16:13'de eklendi.

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.